close banner
banner
banner
banner banner banner
banner
My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม

My Daughter s Killer (2022) ชายที่ฆ่าลูกสาวผม

สารคดีอาชญากรรมจากเรื่องจริงที่บอกเล่าถึงการต่อสู้หลายทศวรรษของพ่อ ที่ต้องการนำคนที่ฆ่าลูกสาวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งในฝรั่งเศสและเยอรมนี ก่อนเลือกใช้วิธีการสุดขั้ว